VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

  • 3 Haziran 2004

     

  • 4 Haziran 2004

     

  • 5 Haziran 2004

 

3 HAZİRAN 2004
Prof. Dr. Şali Çağlar Günü
09:00 – 10:30 AÇILIŞ – SALON A
Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışmasının Sonuçları
10:30 – 11:00 ARA (Çay - Kahve)
11:00 – 12:30 KONFERANS- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Kemal ÖNEN - Dr. Şali ÇAĞLAR
Predicting the Future of Coronary Heart Disease Therapy in 2010: Potential Roles of Gene, Molecular and Cell Therapy
Dr. Victor DZAU
Clinical Action Plan for Chronic Kidney Disease
Dr. Garabed EKNOYAN
12:30 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 UYDU SEMPOZYUMU – SALON A
Oturum Başkanı: Dr. Şali ÇAĞLAR
Kardiyovasküler Hastalıklarda Renin Anjiotensin Sistemi
Dr. Victor DZAU
14:00 – 14:30 MİNİ KONFERANS – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Şükrü SİNDEL – Dr. Kenan ATEŞ
Metabolik Sendromun Değişen Yüzü
Dr. Ülver DERİCİ
14:00 – 14:30 MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR – Dr. Çetin ÖZENER
Diabetik Hastalarda Renal Korunmaya Ne Zaman Başlanmalı?
Dr. Tevfik ECDER
14:30 – 15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER

SALON A Başkanlar: Dr. Şükrü SİNDEL - Dr. Kenan ATEŞ

S01 - LOSARTAN VE AMLODİPİNİN TGF-BETA VE TNF-ALFA ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Kübra Kaynar1 , Şükrü Ulusoy1, Ercüment Ovalı2, Birgül Vanizor3, Taner Dikmen2, Semih Gül1
1 KTÜ Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
2 KTÜ Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı,
3 KTÜ Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı

S02 - HİPERTANSİYON POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI
Dilek Tüzün , Rüya Mutluay, Neşe Aksu
MEB Ankara Sağlık Eğitim Merkezi

S03 - ELAZIĞ PALU İLÇESİNDE YAŞAYAN NÜFUSTA ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür Tanrıverdi
Elazığ Palu Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

S04 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON PREVALANSI, ANTİHİPERTANSİF SEÇİMİ VE ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA
Ahmet Alper Kıykım1 , Murat Boz2, Bülent Uyar2, Ebru Kelebek2, Enver Üçbilek1, Hülya İrde1, Mehmet Şenli1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

SALON B Başkanlar: Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR - Dr. Çetin ÖZENER

S05 - ÜREMİKLERDE ATHEROSKLEROZ PATOGENEZİNDE LDL KARBAMİLASYONU, VASKÜLER DÜZ KAS HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLER
Ercan Ok , Gülay Aşcı, Soner Duman, HüseyinTöz,Mehmet Özkahya, Ali Başcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

S06 - TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA FARKLI TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ METABOLİK, İNFLAMASYON, NÜTRİSYON PARAMETRELERİ VE KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Canan Ersoy , Babürşah Taşlı, Erdinç Ertürk, Ercan Tuncel,Şazi İmamoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı

S07 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOLUNUM SİSTEMİ PROBLEMLERİNİN TANISINDA MULTİDEDECTOR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANIMI
Ekrem Doğan1 , Hayriye Sayarlıoğlu2, Ömer Etlik3, Reha Erkoç2, Kürşat Uzun4
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
4 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

S08 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA L-KARNİTİN UYGULAMASI VE EPO DOZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Emin Yılmaz1 , Ali Kemal Kadiroğlu1, İsmail Hamdi Kara2, Bünyamin Işıkoğlu1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

15:30 – 16:00 POSTER SUNUMU (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00 UYDU SEMPOZYUMU – SALON A
Oturum Başkanı: Dr. Şali ÇAĞLAR
ARB ‘lerin Dünü, Bugünü, Yarını
Dr. Mustafa ARICI

 

4 HAZİRAN 2004
09:00 –10:30 KONFERANS- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Erkin ARK – Dr. Cengiz UTAŞ
Endothelial Dysfunction and Cardiovascular Disease
Dr. Victor DZAU
Clinical Action Plan for Chronic Kidney Disease
Dr. Garabed EKNOYAN
10:30 – 11:00 ARA (Çay - Kahve)
11:00 – 12:30 PANEL I – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Ergun ERTUĞ – Dr. Ali BAŞÇI
Hipertansiyon Patogenezi
Doğum Ağırlığı, Nefron Sayısı ve Hipertansiyon
Dr. Nurol ARIK
Sempatik Sinir Sistemi, Nitrik Oksit ve Tuza Duyarlı Hipertansiyon
Dr. Saniye ŞEN
Obezite ve Hipertansiyon
Dr. Saime PAYDAŞ
11:00 – 12:30 PANEL II – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Neval DUMAN – Dr. Ahmet Uğur YALÇIN
Diyalizde Güncel Sorunlar
Anemi Tedavisi
Dr. Alaattin YILDIZ
D Vitamini tedavisi
Dr. Mahmut YAVUZ
Membran Seçimi
Dr. Deniz AYLI
12:30 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 UYDU SEMPOZYUMU – SALON A
Hipertansiyon Tedavisi ve Hedef Organ Hasarı
Hipertansiyon ve Vasküler Risk Spektrumu
Dr. Aytekin OĞUZ
Anjiyotensin II Blokajı ve Kardiyovasküler Koruma
Dr. Sadi GÜLEÇ
Anjiyotensin II Blokajı ve Renal Koruma
Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR
14:00 – 14:30 MİNİ KONFERANS – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Ayla SAN – Dr. Mehdi YEKSAN
Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi’nin Dual Blokajı
Dr. Yılmaz SELÇUK
14:00 – 14:30 MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Itır YEĞENAĞA – Dr. Ahmet KIYKIM
Glomerüler Hastalıklarda Güncel İmmünosupressif Tedavi
Dr. Kayser ÇAĞLAR
14:30 – 15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER

SALON A Başkanlar: Dr. Ayla SAN - Dr. Mehdi YEKSAN

S09 - RENAL ARTER STENOZLU OLGULARDA ANJİOTENSİNOJEN VE PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 GEN POLİMORFİZMİ
Kadriye Altok Reis1 , Ülver Derici1, Erhan Ilgıt2, Sevim Gönen3, Turgay Arınsoy1, Yasemin Erten1, Oğuz Söylemezoğlu3, Galip Güz1, Musa Bali1, Şükrü Sindel1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Nefroloji Bilim Dalı

S10 - HİPERTANSİYONDA BNP VE DİYASTOLİK FONKSİYONLAR
Kenan Iltumur1 , Aziz Karabulut1, Gülten Toprak2, Nizamettin Toprak1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

S11 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERPROLAKTİNEMİ HİPERHOMOSİSTEİNEMİYE KATKIDA BULUNABİLİR Mİ?
Yasemin Erten1 , Aydan Yüksel2, Şehri Elbeg2, Hatice Paşaoğlu2, Kadriye Altok Reis2, Ülver Derici2, Galip Güz2, Musa Bali2, Turgay Arınsoy2, Şükrü Sindel2, Enver Hasanoğlu2
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

S12 - PERİTON DİYALİZİ VE HEMODİDİYALİZ HASTALARINDA ANEMİ, ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE, ANTİOKSİDANLAR VE LİPİT PEROKSİDASYONUNA E VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN ETKİSİ
Atilla Üzüm1 , Ömer Toprak1, Saniye Şen2, Şentürk Çiftçi3, Koray Gümüştaş4
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

SALON B Başkanlar: Dr. Itır YEĞENAĞA - Dr. Ahmet KIYKIM

S13 - AL AMİLOİDOZUN TANISINDA KANTİTATİF SERUM FREE LIGHT CHAIN ANALİZİ
Harun Akar1 , David Seldin2, Bj Magnani2, Carl O’hara2, Chris Schoonmaker2, Martha Skinner2
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2 Boston University,School of Medicine, Boston MA

S14 - NEFROTİK SENDROMLU HASTALARDA PLAZMA LEPTİN DÜZEYLERİ VE LEPTİN- PROTEİNÜRİ İLİŞKİSİ
Kuddusi Cengiz , Selim Kum
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümü

S15 - ROMATOLOJİK HASTALIĞI OLAN AMİLOİDOZLU OLGULARDA ESKİ VE YENİ KUŞAK NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN TANSİYON VE KİLO ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Serdar Kahvecioğlu , Kamil Dilek, İbrahim Akdağ, Alpaslan Ersoy, Mustafa Güllülü, Mahmut Yavuz
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

S16 - DİYALİZ HASTALARINDA SOL VENTRİKÜL EJEKSİYON FRAKSİYONU VE KİTLE ARTIŞI TROPONİN T POZİTİFLİĞİNİ ETKİLER Mİ?
Hüseyin Arınç1 , Hüseyin Gündüz1, Ali Tamer2, Ramazan Akdemir3, İbrahim Özdoğru4, Hakan Özhan3, Cihangir Uyan1
1 İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2 İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı
3 Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

15:30 – 16:00 POSTER SUNUMU (Çay – Kahve)
16:00 – 17:00 UYDU SEMPOZYUMU – SALON A Kardiyorenal Korunma
Hedef Organ Korunması: RAS Blokajı mı, Kan Basıncı Kontrolü mü Yoksa Her İkisi mi?
Dr. Ömer KOZAN
Risk Faktör Yönetimi : ICEBERG Çalışması
Dr. Giray KABAKÇI
Mikroalbuminürinin Önemi : Demand Sonuçları
Dr. Şevki ÇETİNKALP
Diyabetik Nefropati Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Dr. Mustafa ARICI

 

5 HAZİRAN 2004
09:00 –10:30 KONFERANS- SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Enver HASANOĞLU - Dr. Kamil DİLEK
Tedaviye Dirençli Hipertansiyon’da Klinik Yaklaşım
Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Acil Hipertansiyon ve Perioperatif Hipertansiyon Tedavisi
Dr. Mansur KAYATAŞ
10:30 – 11:00 ARA (Çay - Kahve)
11:00 – 12:30 PANEL III – SALON A
Oturum Başkanları: Dr. Çetin TURGAN – Dr. Turgay ARINSOY
Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Kılavuzlar
JNC 7 – Amerika Kılavuzu
Dr. Şükrü ULUSOY
ESH – Avrupa Kılavuzu
Dr. Celalettin USALAN
Hipertansiyon Tedavisi: Kılavuzlar Ne Kadar Yararlı?
Dr. Mustafa ARICI
11:00 – 12:30 PANEL IV – SALON B
Oturum Başkanları: Dr. Bülent ERBAY – Dr. Mehmet Şükrü SEVER
Transplantasyonda Güncel Sorunlar
Donör Seçimi ve Marjinal Donörler
Dr. Nurhan ÖZDEMİR
Alıcının Hazırlanması
Dr. Murat TUNCER
Post Transplant Akut Nefrolojik Sorunlar
Dr. Alpaslan ERSOY
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 14:30 MİNİ KONFERANS – SALON A
Oturum Başkanı: Dr. Oktay KARATAN – Dr. Yasemin ERTEN
Ambulatuvar ve Ev Kan Basıncı Ölçümlerinin Klinik Yararları
Dr. Mehmet Emin YILMAZ
14:00 – 14:30 MİNİ KONFERANS – SALON B
Oturum Başkanı: Dr. Fevzi ERSOY – Dr. Ercan OK
Hemodiyalizde Vasküler Giriş Yolu Olarak Kateter Kullanımı ve Sorunlar
Dr. Barboros ÇİL
14:30 – 15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER

SALON A Başkanlar: Dr. Oktay KARATAN - Dr. Yasemin ERTEN

S17 - AMBULATUAR KAN BASINCI MONİTERİZASYON SONUÇLARINDA BEYAZ ÖNLÜK ETKİSİ NE KADARDIR?
Serkan Kahraman , A. Erkan Duman, Rahmi Yılmaz, Gültekin Gençtoy, Alper Kırkpantur, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Yunus Erdem, Ünal Yasavul, Çetin Turgan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

S18 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİHİPERTANSİF KULLANIMININ ATRİYAL ARİTMİ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ahmet Alper Kıykım , Murat Boz, Ahmet Çamsarı, Bülent Uyar, Burçin Tellioğlu, Ebru Kelebek
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

S19 - HEMODİYALİZ HASTALARINDA NABIZ BASINCININ BELİRLEYİCİLERİ
Serkan Kahraman , Rahmi Yılmaz, Gültekin Gençtoy, Alper Kırkpantur, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Yunus Erdem, Ünal Yasavul, Çetin Turgan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

S20 - KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİNLERDE KAROTİD ARTER İNTİMA-MADİA KALINLIĞI VE ATEROSKLEROTİK RİSK FAKTÖRLERİ
M Hakan Poyrazoğlu1 , Ruhan Düşünsel1, Zübeyde Gündüz1, Abdülhakim Coşkun1, Nazmi Narin1, Ruksan Anarat2, Ali Yıkılmaz1, Ali Baykan1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Ünitesi
2Başkent Üniversitesi Biyokimya Laboratuvarı

SALON B Başkanlar: Dr. Fevzi ERSOY - Dr. Ercan OK

S21 - DİYALİZ TEDAVİ TİPİNİN YAŞLI HASTALARDAKİ NÜTRİSYONEL PARAMETRELER ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Beril Akman , İrem Olcay, Zübeyde Arat, Siren Sezer, Fatma Nurhan Özdemir, Mehmet Habera
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

S22 - DİYALİZ ÖNCESİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA İNFLAMASYON SIKLIĞI VE KLİNİK ETKİLERİ
Sim Kutlay , Özgür Yılmaz, Gökhan Nergizoğlu, Oktay Karatan, Kenan Ateş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

S23 - ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ GEN POLİMORFİZMİNİN TRANSPLANT BÖBREK SAĞKALIMINA ETKİSİ
Siren Sezer , Murathan Uyar, Fatma Belgin Ataç, Hasibe Verdi, Zübeyde Arat, Fatma Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

S24 - RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA HCV BULAŞ ZAMANININ KARACİĞER HASTALIĞI SEYRİNE ETKİSİ
Hüseyin Töz , Meltem Seziş, Deniz Nart, İlker Turan, Gülay Aşcı, Soner Duman, Ercan Ok
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

15:30 KAPANIŞ – SALON A
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.