Bilimsel Program

24.ULUSAL HİPERTANSİYON VE Böbrek HASTALIKLARI KONGRESİ
24th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
11 Mayıs 2022 Çarşamba (WEDNESDAY, MAY 11, 2021)
  SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
15:30 - 16:00

AÇILIŞ TÖRENİ (OPENING CEREMONY)

Kongreye Global Bakış
Oturum Başkanları : 
Turgay Arınsoy, Yunus Erdem
Konuşmacı: Şükrü Ulusoy

 

16:00 - 17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1

Oturum Başkanları : Gültekin Gençtoy, Alper Azak

SS-001 Yoğun Bakım ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Hastalarında Hipertansiyon ve Mortalite ilişkisinin Değerlendirilmesi
Eren Eynel

SS-002 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kan Basıncı Ölçümm Tutumlarının Değerlendirmesi
Ercan Türkmen

SS-003 Hipertansiyonu Olan Akromegali Hastalarında Sabah Kan Basıncı Dalgalanması ve Serum IGF-1 Düzeyi Arasındaki ilişki
Hilmi Erdem Sümbül

SS-004 Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümünde Gözden Kaçan Extrem Bir Durum mu Var?
Onur Tunca

SS-005 Hipertansif COVID-19 Hastalarında C-Reaktif Protein / Albumin Oranının Prognostik Önemi
Hülya Dip

SS-006 Dipper Hipertansif Obezlerde Egzersizin Kan Basıncı Değişkenliri üzerine Etkisi
Furkan Dağlı

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2

Oturum Başkanları : Funda Sağlam, Bülent Huddam

SS-007 Hemodiyaliz Hastalarında Kaşıntı ile ilişkili Faktörler ve Kaşıntının Yaşam Kalitesine Etkisi
Emre Yüksel

SS-008 COVID-19 Aşıları Sonraki Farklı Kronik Böbrek Hastalığı Gruplarında COVID-19 Şiddeti ve Sıklığı; Tek Merkez Deneyimi
Saliha Yıldırım

SS-009 Periton Diyaliz Hastalarında Geriatrik Nutrisyon Risk İndeksi(GNRI) ve Mortalite Arasındaki ilişki
Filiz Yıldırım

SS-011 Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Riskinin Karşılaştırılması
Sibel Ada

SS-012 Renal Transplantasyon Öncesinde Bakılan Anti-HLA Antikor Düzeylerinin Greft Sağkalımına Etkisi
Feride Özkara

SS-035 Kan Sayımı Kaynaklı inflamasyon indekslerinin Multipl Myelom Olgularında Renal Fonksiyonla ilişkisi
Seval Akpınar

17:00 - 17:15 ARA (COFFEE BREAK)
17:15 - 18:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3

Oturum Başkanları : Beril Akman, Erhan Tatar

SS-013 Dirençli Hipertansiyonda Serum Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Düzeyinin Değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakçı

SS-014 Renin-Anjiotensin-Aldosteron İnhibitörü Başlanmasının 1 Yıllık Hemoglobin Seyri üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Saliha Yıldırım

SS-015 Hipertansiyon Tanmlı Geriatrik ve Non-Geriatrik Hastalarda Antihipertansif ila. Sınıflarının Dağılım Karakteristikleri
Ömer Faruk Açay

SS-016 Böbrek Nakli Hastalarında Ace-i Kullanımı; Endikasyonları ve Kesilme Nedenleri, Tek Merkez Verileri
Zeynep Ural

SS-017 Plasma Osmolaritesinin, Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Hastalarında Hastane içi ve Taburculuk Sonraki Mortaliteyi Öngörmedeki Değeri
Aslı Vural

SS-018 GÖçmenlerin Beslenme ve Hemodiyaliz Yeterliliği; Tek Merkez Deneyimi
Özdem Kavraz Tomar

SS-019 Serum Magnezyum Düzeyi, Plazma Aterojenik İndeksi ve Glomerüler Filtrasyon Hızı Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakçı

SS-020 Multiple Miyelom Tanılı Hastalarda Böbrek Yetmezliği ile Serum Procollagen C-Proteinase Enhancer-1 Düzeyi Arasındaki iliiki
Bartu Ediz

SS-021 Kronik Böbrek Hastalığı Tanılı Hastaların COVID-19 Aşısına Karşı Tutumları Tek Merkez Deneyimi
Veli Yakup Karabacak

SÖZLÜ BİLDİRİLER-4

Oturum Başkanları : Murat Sipahioğlu, Ayça İnci

SS-022 Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Böbrek Nakli Hastalarında Prognoz ve Renal Fonksiyon Kaybının Değerlendirilmesi
Ezgi Coşkun Yenigün

SS-023 Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı Biyopsilerinde Saptanan İnterstisyel Fibrozis Şiddeti ile Hastalığın Seyri Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi
Aygül çeltik

SS-024 Kronik Hemodiyaliz Hastlarında iki Hemodiyaliz Arasındaki Volüm Yükü Farklılığının Asimetrik Dimetil Arginin üzerine Etkisi
Evrim Bozkaya

SS-025 Kan Basıncı ve Nabız Değişkenliğinin Böbrek Fonksiyonları ile ilişkisi
Aydan Mütiş Alan

SS-026 TerapÖtik Plazmaferez Tedavisinin Nefroloji Hastalıklarında Kullanılması
Gülay Ulusal Okyay

SS-027 Erişkin Nefrotik Sendromlu Olgularda Steril Piyüri'nin Böbrek Sonlanımları üzerine Etkisi
Mustafa Ubay

SS-028 65 Yaş üstü ve 65 Yaş Altı Benzer Demografik ve Klinik Özelliklere Sahip Hemodiyaliz Hastalarında El Kavrama Gücü ve Etkileyen FaktÖrler
Saliha Durmuş

SS-029 Böbrek Nakilli Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu: Tek Merkez Deneyimi
Tülin Akagün

SS-030 Diyabetik Hastalarda Biyopsi ile Diyabet Dışı Nefropati Tanısı Sıklığının Tesbiti ve ÖngÖrücü Klinik/Biyokimyasal FaktÖrlerin İncelenmesi
Bülent Demirelli

24.ULUSAL HİPERTANSİYON VE Böbrek HASTALIKLARI KONGRESİ
24th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
12 MAYIS Perşembe (THURSDAY, MAY 12, 2022)
  SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
09:00 - 09:10

Açılış Konuşması

Konuşmacı: Şükrü Ulusoy

 
09:10 - 10:00

KONFERANS

Oturum Başkanları : : Enver Hasanoğlu, çetin Turgan

09:10-09:30 Kapadokya çalışması; Hava Kirliliği Kan Basıncı İlişkisi
Konuşmacı: Şükrü Ulusoy

09:30-09:50 Kapadokya çalışması; Standardize Kan Basıncı Ölçümü
Konuşmacı: Gülsüm Özkan

09:50-10:00 Tartışma

 
10:00 - 10:15 ARA (COFFEE BREAK)
10:15 - 11:00 SERVIER UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisine ilişkin Önemli İpuçları: İndapamid ve Perindopril
Konuşmacılar: Ülver Derici, Şükrü Ulusoy
11:00 - 11:15 ARA (COFFEE BREAK)
11:15 - 12:30

SEMPOZYUM

Hipertansiyon
Oturum Başkanları : 
Oktay Karatan, Oktay Oymak

11:15-11:35 KBH'da Kan Basıncı Kontrolünde Diüretiklerin Yer
Konuşmacı: Bülent Altun

11:35-11:55 Yaşlı Hipertansiflerde Kan Basıncı Hedefler
Konuşmacı: Celalettin Usalan

11:55-12:15 Kadınlarda Yaşam Siklusuna Göre Hipertansiyon
Konuşmacı: Nihal Aydemir

12:15-12:30 Tartışma

SEMPOZYUM

Akut Böbrek Hasarı
Oturum Başkanları : 
Meltem Pekpak, Taner Çamsarı

11:15-11:35 Kontrast Madde Nefropatisini Önlemede Yeni Stratejiler
Konuşmacı: Elif Arı Bakır

11:35-11:55 Akut Böbrek Hasarı ve Biyobelirteçler (Böbrek Troponinleri)
Konuşmacı: Ebru GÖk Oğuz

11:55-12:15 Yoğun Bakım Hastalarında Sıvı Optimizasyonu Stratejileri
Konuşmacı: Serhan Tuğlular

12:15-12:30 Tartışma

12:30 – 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (PS-01 / PS-34)
Oturum Başkanları : Gülşah Şaşak, Nihan Turhan Çağlar

13:30 - 14:20

SEMPOZYUM

Özellikli Durumlarda COVID-19 Aşılaması Oturum Başkanları : Alaattin Yıldız, Deniz Aylı

13:30-13:50 COVID-19 Aşıları ve Hipertansiyon
Konuşmacı: Gülizar Manga Şahin

13:50-14:10 Renal Transplant Hastalarında COVID-19 Aşılaması
Konuşmacı: ülkem Çakır

14:10-14:20 Tartışma

SEMPOZYUM

Temel Nefroloji
Oturum Başkanları : 
Ahmet Uğur Yalçın, Ali Rıza Odabaş

13:30-13:50 Tam idrar Tetkikini Nasıl Değerlendirelim?
Konuşmacı: Ender Hür

13:50-14:10 GFR'yi Nasıl Hesaplayalım?
Konuşmacı: Nurhan Seyahi

14:10-14:20 Tartışma

)
14:20 - 14:30 ARA (COFFEE BREAK)
14:30 - 15:15

AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığına Bütünsel Bakış;
Renal Anemi Tedavisinde Darbepoetinin Yeri
Konuşmacılar: 
Siren Sezer, Mehmet Şükrü Sever

15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:15 - 15:30

DROGSAN UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığında Metabolik Asidoz; Önemi ve Tedavisi
Oturum Başkanı: 
Alaattin Yıldız
Konuşmacılar: Tevfik Ecder

16:15 - 17:30

SEMPOZYUM

Sık Karşılaşılan Hipertansiyon Konsultasyonları
Oturum Başkanları : 
Kamil Dilek, Musa Bali

16:15-16:35 Preoperatif Hipertansif Hasta YÖnetimi
Konuşmacı: Gülay Ulusal Okyay

16:35-16:55 Hipertansif Acil Durum Tedavisi
Konuşmacı: Bülent Huddam

16:55-17:15 Gebelik ve Laktasyonda Hipertansiyon Tedavisi
Konuşmacı: Özkan GüngÖr

17:15-17:30 Tartışma

SEMPOZYUM

Glomerulonefrit Tedavisinde Neredeyiz?
Oturum Başkanları : 
Gültekin Süleymanlar, Nedim Yılmaz Selçuk

16:15-16:35 KDIGO 2012-2021 Glomurulonefrit Klavuzlarının Major Farkları
Konuşmacı: Savaş Öztürk

16:35-16:55 Ig A Nefropatisi Tanı ve Tedavide Yenilikler
Konuşmacı: Mümtaz Yılmaz

16:55-17:15 DAPA CKD Sonraki FSGS Tedavisi
Konuşmacı: Arzu Velioğlu

17:15-17:30 Tartışma

19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)

24.ULUSAL HİPERTANSİYON VE Böbrek HASTALIKLARI KONGRESİ
24th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS

13 MAYIS CUMA (FRIDAY, MAY 13, 2022)
  SALON A (HALL A) SALON B (HALL B) SALON C (HALL C)
09:00 - 09:30

KONFERANS

Oturum Başkanları : Nurol Arık

09:00-09:20 Kalp ve Beyin Farklı Kan Basıncı Hedefleri İster
Konuşmacı: Mustafa Arıcı

09:20-09:30 Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanları : İbrahim Karayaylalı

09:00-09:20 Nefroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği
Konuşmacı: Siren Sezer

09:20-09:30 Tartışma

 
09:30 – 10:45

PANEL

Tolvaptan Hangi Hastalara Nasıl Kullanalım?
Oturum Başkanları : Tevfik Ecder, Caner çavdar

09:30-09:50 Olgular eşliğinde ADPKD Renal Volum Hesabı
Konuşmacı: Polat Koşucu

09:50-10:10 Olgular Eşliğinde ADPKD'da Tolvaptan Tedavisi
Konuşmacı: İsmail Koçyiğit

10:10-10:30 Yatan ve Ayaktan Hastada Hiponatremi Tedavisi
Konuşmacı: Betül Öğütmen

10:30-10:45 Tartışma

)

PANEL

Elektrolit Bozuklukları Tedavisi
Oturum Başkanları : Neslihan Seyrek, Sedat Üstündağ

09:30-09:50 Klinik Pratikte Hiperkalemi Tedavisi
Konuşmacı: Sabahat Alışık Ecder

09:50-10:10 Postransplant Elektrolit Bozuklukları ve YÖnetimi
Konuşmacı: Berna Yelken

10:10-10:30 Kanser ilişkili Elektrolit Bozuklukları
Konuşmacı: Egemen Cebeci

10:30-10:45 Tartışma

 
10:45 - 11:15 ARA (COFFEE BREAK)
11:15 - 12:00

ASTRAZENECA UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığında Tanıdan Tedaviye
Yeni ve Etkin Seçenek: Dapagliflozin
Konuşmacılar: 
Bülent Altun, Kubilay Ukinç

12:00 - 12:05 ARA (COFFEE BREAK)
12:05 - 12:30

KONFERANS

Oturum Başkanı : Ülver Derici

12:05-12:25 ENKARNE Uzlaşı Raporu
Konuşmacı: Serpil Müge Değer

12:25-12:30 Tartışma

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BiLDiRiLER (PS-35 / PS-69)
Oturum Başkanları : Tuncay Şahutoğlu

13:30 - 14:00

KONFERANS

Oturum Başkanı : Mehmet Emin Yılmaz

13:30-13:50 Bilimsel Veriler Işığında Sarımsak-HT-Vasküler Koruma
Konuşmacı: Funda Sağlam

13:50-14:00 Tartışma

)

KONFERANS

Oturum Başkanı : Ali Başçı

13:30-13:50 Renal Progresyonu Yavaşlatmada Aldosteron Antagonistleri Etkili mi?
Konuşmacı: Tolga Yıldırım

13:50-14:00 Tartışma

 
14:00 - 14:15 ARA (COFFEE BREAK)
14:15 - 15:00

ASTRAZENECA UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon ve Hiperlipidemide Olmazsa Olmazlar:
Metoprolol ve Rosuvastatin
Konuşmacılar: 
Ülver Derici, Necla Özer

15:00 - 15:15 ARA (COFFEE BREAK)
15:15 - 16:00

SANOFİ UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Ramipril ve Kombinasyonları ile çok YÖnlü Tedavi
Konuşmacılar: 
Şükrü Ulusoy, Yunus Erdem

16:00 - 16:15 ARA (COFFEE BREAK)
16:15 - 17:30

SEMPOZYUM

Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanları : 
Kayser Çağlar, Aykut Sifil

16:15-16:35 Dirençli HT' da Hiperaldosteronizim Tanısını Nasıl Koyalım?
Konuşmacı: Sena Ulu

16:35-16:55 HT'de Uyum ve İlaçta Kalmayı Etkileyen FaktÖrler
Konuşmacı: Rüya Mutluay

16:55-17:15 Tuz Tüketiminin Kardiyovasküler Olay ve Mortalite üzerine Etkisi
Konuşmacı: Kenan Turgutalp

17:15-17:30 Tartışma

PANEL

Vaka Örnekleri ile Kronik Diyaliz Aylık Tedavisi
Oturum Başkanları : 
Müjdat Yenicesu, Ercan Ok

16:15-16:35 Anemi Tedavisi
Konuşmacı: Yakup Ekmekçi

16:35-16:55 Renal Osteodistofi Tedavisi
Konuşmacı: Dilek Torun

16:55-17:15 Kuru Ağırlığı Ayarlama
Konuşmacı: Orçun AltunÖren

17:15-17:30 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER-5

Oturum Başkanları : Fatma Ayerden Ebinç, Ali İhsan Günal

SS-010 Canlı Vericiden ilk Defa Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda indüksiyon Tedavisi Gerçekten Gerekli mi? Tek Merkez Deneyimi
Özge SÖnmez

SS-031 Böbrek Transplant Vericilerinin Donasyon Sonraki 5 Yıllık İzlemi: Kardiyovasküler Risk Perspektifi
Elif Arı Bakır

SS-032 Diyabetik Nefropatili Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonunun Nefropati Progresyonuna Etkisi
Meryem Timuçin

SS-033 Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Sistemik İmmün-İnflamasyon indeksi ile ilişkisi
Gürkan Yurteri

SS-034 mRNA COVID-19 AŞI Sonraki De Novo/Nüks Glomerülonefrit Vakaları -TEK MERKEZ
Meryem Keleş

SS-036 Pandemi Hastanesindeki Yoğun Bakım ünitesine Kabul Edilen Hastalar Arasında Entübe Olanlarla Olmayanların Bazal Demografik, Klinik ve Laboratuar Özelliklerinin Karşılaştırılması
Eren Eynel

SS-037 Kalp Yetmezliğinde Fonksiyonel Kapasite ile GÖz Muayene Bulguları ve Oftalmik Arter Doppler Parametreleri'nin Karşılaştırılması
Tuncay Güzel

SS-038 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Tek Merkez Deneyimi
Abdullah Özdemir

SS-039 Hemodiyaliz Hastalarında Bakım Hedefleri: Nefrolog'a Olan Mesafe Bir Etken Midir?
Ahmet Murt

SS-040 Hücresel Redoks Hemostazının Düzenleyicisi Olan Nrf2 Gen Polimorfizmlerinin Diyabetik Nefropati ile İlişkisi
Aygül çeltik

SS-041 Periton Diyalizi Hastalarında Geriatrik Beslenme Risk Endeksinin Mortalite ile İlişkisi
Özlem Yayar

19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ

24.ULUSAL HİPERTANSİYON VE Böbrek HASTALIKLARI KONGRESİ
24th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS

14 MAYIS 2022, CUMARTESİ

  SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
09:00 - 10:15

PANEL
Diyaliz Reçetesi Veriyoruz

Oturum Başkanları : Nurhan Özdemir Acar, Zerrin Bicik Bahçebaşı

09:00-09:20 Akut Diyaliz Reçetesi Nasıl Verelim?
Nelere Dikkat Edelim?
Konuşmacı: Hasan Miçozkadıoğlu

09:20-09:40 Kronik Diyaliz Yeterliliğini Nasıl Değerlendirelim, Tedavi Reçetesi Nasıl Verelim?
Konuşmacı: Gökhan Atılgan

09:40-09:50 Tartışma

SEMPOZYUM
Gastrointestinal Sistem-Hipertansiyon İlişkisi

Oturum Başkanları : Bülent Tokgöz, Ferhan Candan

09:00-09:20 İntestinal Bariyer ve Hipertansiyon
Konuşmacı: Şebnem Karakan

09:20-09:40 Yeni Diyet Modaliteleri ve Hipertansiyon
Konuşmacı: Tekin Akpolat

09:50-10:00 Tartışma

09:50-10:00 ARA (COFFEE BREAK)
10:00 - 10:45

MENARINI UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Olmesartan ile Doğru Yoldayız:
8 Soru - 7 Cevap
Konuşmacılar: 
Mustafa Arıcı, Tevfik Ecder, Hakan Karpuz

10:45-10:55 ARA (COFFEE BREAK)
10:55 - 11:40

BOEHRINGER INGELHEIM UYDU SEMPOZYUMU
Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için
Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar: 
Aydoğan Aydoğdu, Celalettin Usalan

11:40-11:50 ARA (COFFEE BREAK)
11:50-12:35

SEMPOZYUM

Hipertansiyon'da çok Konuşulmayanlar
Oturum Başkanları : 
Galip Güz, Rumeyza Kazancıoğlu

11:50-12:10 Bilimsel Veriler Işığında K ve Hipertansiyon İlişkisi
Konuşmacı: Ebru Aşıcıoğlu

12:10-12:30 Hipertansiyon Tedavisinde Yenilikler
Konuşmacı: Funda Sarı

12:30-12:35 Tartışma

SEMPOZYUM

Periton Diyalizi Tedavi Planlaması
Oturum Başkanları : 
Fevzi Ersoy, Mahmut Yavuz

11:50-12:10 PET Testi Yorumlamaları ve Tedavi Seçimi
Konuşmacı: Kübra Kaynar

12:10-12:30 Rezidü Renal Fonksiyonları Koruma Stratejiler
Konuşmacı: Tülin Akagün

12:30-12:35 Tartışma

12:35 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
13:30 - 14:20

SEMPOZYUM

Böbrek Nakli Alıcı Alabilir mi? Verici Verebilir mi?
Oturum Başkanları : 
Mehmet Şükrü Sever, Aydın Türkmen

13:30-13:50 Böbrek Nakli Alıcı Değerlendirmesi
Konuşmacı: Hüseyin Töz

13:50-14:10 Böbrek Nakli Verici Adayı Değerlendirmesi, Sınırlarımız Neler?
Konuşmacı: Hüseyin Koçak

14:10-14:20 Tartışma

SEMPOZYUM

Deneysel Nefroloji
Oturum Başkanları : 
Gülçin Kantarcı, Ayhan Doğukan

13:30-13:50 Deney Hayvanlarının Seçimi
Konuşmacı: Soner Duman

13:50-14:10 Nefrolojide Sık Kullanılan Deneysel Model Oluşturma
Konuşmacı: Belda Dursun

14:10-14:20 Tartışma

14:20 - 14:30 ARA (COFFEE BREAK)
14:30 - 15:15

SABA UYDU SEMPOZYUMU
Benidipin , 2 Dahiliyeci, 2 Nefrolog
Oturum Başkanı: 
Şükrü Ulusoy
Konuşmacılar: Ülver Derici

15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:30 - 16:15

ADEKA UYDU SEMPOZYUMU
Diüretik Tedavisinde Doğrular, Yanlışlar ve Torasemid
Oturum Başkanı: 
Yunus Erdem
Konuşmacılar: Tolga Yıldırım

16:15 - 17:00

SEMPOZYUM

Genetik Hastalıklar
Oturum Başkanları : 
Zeki Tonbul, Mehmet Rıza Altıparmak

16:15-16:35 Olgular eşliğinde fabry Tanı ve tedavisi
Konuşmacı: Kültigin Türkmen

16:35-16:55 Olgular eşliğinde HUS tanı ve tedavisi
Konuşmacı: Necmi Eren

16:55-17:00 Tartışma

SEMPOZYUM

Periton Diyalizi Komplikasyonlarının Yönetimi
Oturum Başkanları : 
Rezzan Ataman, Semra Bozfakıoğlu

16:15-16:35 Peritoneal Kaçak
Konuşmacı: Zülfükar Yılmaz

16:35-16:55 Peritonit
Konuşmacı: İbrahim Doğan

16:55-17:00 Tartışma

17:00 - 17:10 ARA (COFFEE BREAK)
17:10 - 18:00

YARIŞMA
Katıl Kazan

18:00 - 18:30

ÖDüL TÖRENİ – DİLEK VE TEMENNİLER
YARIŞMA ÖDüLü VE BİLDİRİ ÖDüL TÖRENİ

19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ (LUNCH)
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE Böbrek HASTALIKLARI KONGRESİ
24th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
15 Mayıs 2022 PAZAR (Sunday, SEPTEMBER 26, 2021)
  SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
09:00 - 10:00

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

AKILCI İLAÇ OTURUMU
RATIONAL USE OF MEDICINES
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Ülver Derici

Konuşmacı(Speaker): Rahmi Yılmaz, Serpil Müge Değer

09:45 - 10:00 Tartışma (Discussion)
 
10:00 - 10:15 ARA (COFFEE BREAK)
10:15 - 11:00

KONFERANS (CONFERENCE)

23. KONGREDEN AKILDA KALANLAR
MEMORIES FROM THE 23ND CONGRESS
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Yunus Erdem

Konuşmacı(Speaker): Şükrü Ulusoy, Gülsüm Özkan

10:45 - 11:00 Tartışma (Discussion)
 
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.