Bilimsel Program

23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
22 Eylül 2021 ÇARŞAMBA (WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
15:30 - 16:00

AÇILIŞ TÖRENİ (OPENING CEREMONY)

Doğal afetlerin nefrolojik sonuçları
Nephrological consequences of natural disasters
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Turgay Arınsoy, Yunus Erdem
Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy
 
16:00 - 17:10

SÖZLÜ BİLDİRİLER - HİPERTANSİYON
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) : Ekrem Kara, Ebru Aşcıoğlu

SS-01 - Maskenelenmiş hipertansiyonda hangisi daha önemli? Non-dipping patern mi? Nokturnal hipertansiyon mu?
Ertan Akbay

SS-02 - MicroRNA 21 ve microRNA 155’in Dirençli Hipertansiyon patogenezinde rolü ve aldosteron ile ilişkisi.
Sonat Pınar Kara

SS-03 - Obez Olmayan Hipertansiyon Hastalarında Kan Basıncı ile Epikardiyal Yağ Doku Kalınlığı Arasındaki İlişki
Mehmet Memduh Baş

SS-04 - 24 saatlik kan basıncı profilinde izole diyastolik, izole sistolik ve izole nokturnal hipertansiyon sıklığının ve özelliklerinin değerlendirilmesi.
Nergiz Bayrakcı

SS-05 - “Non-dipper” ve “Dipper” hipertansiyon ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki.
Orhan Özdemir

SS-06 - Ortalama kan basıncı benzer yeni tanı hipertansif hastalarda nabız basıncı ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki.
Orhan Özdemir

SS-07 - Hipertasiyonda Paraaortik Yağ Doku Hacmi ve Böbrekte Histopatolojik Değişikler.
Erhan Tatar
 
17:10 - 17:20 ARA (COFFEE BREAK)
17:20 - 18:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER - COVİD-19
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanı (Session chair) : Betül Öğütmen

SS-08 - COVID-19 Pozitif Kronik Hemodiyaliz Hastalarının Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi.
Tülin Akagün

SS-09 - Kolşisinin Covid-19 hastalarında böbrek fonksiyonu üzerine etkisi.
Yeter Eylül Bayram

SS-10 - Periton Diyalizi hastalarının inaktive SARS-CoV-2 aşısına verdikleri antikor yanıtı hemodiyaliz hastalarından daha yüksektir
Ahmet Murt


Saliha Yıldırım


Gültekin Gençtoy

SS-13 - Covid-19 pnömoni tanısı ile hospitalize edilen hastalarda prognoz ile ilişkili parametreler
Gültekin Gençtoy

SS-14 - Yoğun bakımda izlenen COVID-19 tanılı hastalarda AKI sıklığı ve mortalite ile ilişkisi
Samet Sedef

SÖZLÜ BİLDİRİLER - RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) : Serkan Kahraman, Gülay Ulusal Okyay

SS-15 - Hemodiyaliz Hastalarında Karaciğer Fibrozisi ile Arteriyel Sertlik Arasındaki İlişki
İlyas Öztürk

SS-16 - Periton Diyalizi Hastalarında Serum Longitudinal Kreatinin Düzeylerinin Sağ Kalıma Etkisi
Koray Uludağ

SS-17 - Hemodiyaliz hastalarında Elektrokardiyografide Fragmante QRS varlığının kardiak olay ve mortalite ile ilişkisi
Günkut Arslan

SS-18 - Rejeksiyon durumunun biyokimyasal parametrelerdeki değişim ile ilişkisi
Yasin Öztürk

SS-19 - Periton Diyalizi Programı: Kuzey Kıbrıs Verileri
Simge Bardak

SS-20 - Tünelli diyaliz kateteri ilişkili enfeksiyonlarda metastatik enfeksiyöz komplikasyonlar: Tek merkez deneyimi
Ercan Türkmen

SS-21 - Böbrek Nakli Sonrası 5 Yıllık Takipte Kırık ve Kemik-Mineral Bozukluklarının Retrospektif İncelenmesi
Özlem Kutlu
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE (THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021)
  SALON A (HALL A) SALON B (HALL B) SALON C (HALL C)
08:50 - 09:00

Açılış Konuşması

Konuşmacı (Speaker):
KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Düriye Deren Oygar
   
09:00 - 09:10

BAŞKANDAN MESAJ
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy
   
09:10 - 10:00

KONFERANS (CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Session chairs) : Çetin Turgan, Oktay Karatan

09:10 - 09:30 HT Tanısı Netleşti mi? Konsensus Sağlanabildi mi?

09:10 - 09:30 Has the diagnosis of HT been clarified? Has Consensus Been Achieved?

Konuşmacı (Speaker): Bülent Altun

09:30 - 09:50 Kronik Böbrek Hastalığında Kan Basıncı Yönetimi, Neler Değişti?

09:30 - 09:50 Blood Pressure Management in Chronic Kidney Disease, What Has Changed?

Konuşmacı (Speaker): Celalettin Usalan

09:50 - 10:00 Tartışma (Discussion)
   
10:00 - 10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Sekonder Hiperparatiroidi ve Etelkalsetid
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Tevfik Ecder, Dr. Ülver Derici
10:45 - 11:00 ARA (COFFEE BREAK)
11:00 - 12:10

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYON-1 (HYPERTENSION-1)
Konuşulmayanlar; Tuz- HT-Demans İlişkisi (What is never mentioned- The Salt- HT-Dementia Relationship)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Oktay Oymak, Deniz Aylı

11:00 - 11:20 Tuz ve Demans
11:00 -11:20 The relationship between Salt and Dementia
Konuşmacı (Speaker): Aykut Sifil

11:20 - 11:40 Demans ve Hipertansiyon ilişkisi; Hemde çok yönlü!
11:20 - 11:40 Relationship between Dementia and Hypertension; Really Multi-directional!
Konuşmacı(Speaker): Ender Hür

11.40 - 12.00 Antihipertansifler Demans ve Nörodejeneratif hastalıkları etkiler mi?
11.40 - 12.00 Do antihypertensives affect Dementia and Neurodegenerative Diseases?
Konuşmacı(Speaker): Elif Arı Bakır

12:00 - 12:10 Tartışma (Discussion

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Nefroloji pratiğinde konsultasyon günlüğü
The consultation diary in nephrology practice
Oturum Başkanı (Session chair) :

Gültekin Süleymanlar

11:00 - 11:20 Operasyon öncesi kreatinin yüksek. Ne Yapalım?
11:00 - 11:20 Pre -op creatinine high. What shall we do?
Konuşmacı (Speaker): Sena Ulu

11:20 - 11:40 Operasyon öncesi potasyum dengesi bozuk. Ne yapalım?
11:20 - 11:40 Pre-op potassium is out of balance.What shall we do?
Konuşmacı(Speaker): Funda Sarı

11.40 - 12.00 Operasyon öncesi Sodyum dengesi bozuk. Ne Yapalım?
11.40 - 12.00 Pre-op sodium is out of balance.What shall we do?
Konuşmacı(Speaker): Gülizar Şahin

12:00 - 12:10 Tartışma (Discussion
 
12:10 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)/ POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS) (PS-01/ PS-34)
Oturum Başkanları (Session chairs) : Bennur Esen Atay, Ali Gürel
13:30 - 14:30

Panel
HİPERTANSİYON-2 (HYPERTENSION-2)

Hipertansiyonda gözden kaçanlar! (What gets overlooked in Hypertension!)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Mehmet Şükrü Sever, Ahmet Uğur Yalçın

13:30 - 13:45 Beyaz Önlük Hipertansiyon
13:30 - 13:45 White Coat Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Rüya Mutluay

13.45 - 14.00 Maskeli Hipertansiyon
13.45 - 14.00 Masked Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Nihal Aydemir

14.00 - 14:15 Yüksek Normal Kan Basıncı
14.00 - 14:15 High Normal Blood Pressure
Konuşmacı (Speaker): Beril Akman

14:15 - 14:30 Tartışma (Discussion)

Panel
PANDEMİ (PANDEMIC)

Oturum Başkanları (Session chairs) : Mustafa Arıcı, Ali Rıza Odabaş

13:30 - 13:50 COVİD 19 ve Akut Böbrek Hasarı
13:30 - 13:50 COVID 19 and Acute Kidney Injury
Konuşmacı (Speaker): Caner Çavdar

13:50 - 14:10 COVİD 19 aşıları ve böbrek hastalarında kullanımı
13:50 - 14:10 COVID 19 vaccines and their use in kidney patients
Konuşmacı (Speaker): İftihar Köksal

14.10 - 14.25 Ulusal veriler ışığında HT ve antihipertansif tedavilerin COVİD 19 seyrine etkisi
14.10 - 14.25 The effect of HT and antihypertensive treatments on the course of COVID 19 in the light of national data
Konuşmacı (Speaker): Gülsüm Özkan

14:25- 14:30 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER - KLİNİK NEFROLOJİ I
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) :
Kenan Turgutalp, Zülfükar Yılmaz

SS-22 - Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Serum Salusin α ve β Düzeyinin Subklinik Ateroskleroz İle İlişkisi
Elif Sümeyye Aktı

SS-23 - Kronik Böbrek Hastalığı Olan Yaşlı Hastalarda Mortalite Belirteci: Prognostik Beslenme İndeksi
Dilek Barutçu Ataş

SS-24 - 2020 Elazığ Depremi Kaynaklı Olguların Değerlendirilmesi
Ali Gürel

SS-25 - Hacamata Bağlı Akut Hemodiyaliz Gerektiren Atipik hemolitik Üremik Sendromu; Olgu Sunumu
Musa Pınar

SS-26 - Retroperitoneal fibrozis tanılı hastaların özellikleri, tedavi ve prognozları; 5 olguluk tek merkez deneyimi
Bülent Demirelli

SS-27 - Diyabetik Nefropatili Tip-2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastaların KDIGO-2012 Kronik Böbrek Hastalığı Evresine Göre Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Mehmet Fehim Doğru
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Şükrü Ulusoy, Dr. Bülent Altun
15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:30 - 16:15 UYDU SEMPOZYUMU
Vakalar ile Hiponatremik Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanı:
Dr. İbrahim Karayaylalı
Konuşmacılar (Speakers): Dr. İhsan Ergün
16:15 - 17:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Akıllı ilaçlar Akıllı mı?
Are smart medication smart?
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Mehmet Emin Yılmaz, Saime Paydaş

16:15 – 16:45 Hedefe yönelik kanser tedavilerinin renal yan etkileri
16:15 – 16:45 Renal side effects of targeted cancer therapies
Konuşmacı (Speaker): Hadim Akoğlu

16:45 - 17:15 Kanser hastalarında hipertansiyon yönetimi
16:45 - 17:15 Management of hypertension in cancer patients
Konuşmacı (Speaker): Melda Dilek

17:15 - 17:30 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KLİNİK NEFROLOJİ-1 (CLINICAL NEPHROLOGY-1)
Glomeruler hastalıkların tedavisinde neredeyiz?
Where are we in the treatment of glomerular diseases?
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Kamil Dilek, Bülent Tokgöz

16:15 – 16:35 Membranöz nefropati tanı ve tedavisine yeni bakış
16:15 – 16:35 A new perspective on the diagnosis and treatment of membranous nephropathy
Konuşmacı (Speaker): Savaş Öztürk

16:35 - 16:55 Refrakter lupus tedavisinde ne yapalım?
16:35 - 16:55 What should we do in the treatment of refractory lupus?
Konuşmacı (Speaker): Kübra Kaynar

16:55 - 17:15 Vaskülit tedavisinde yeni ne var?
16:55 - 17:15 What's new in the treatment of vasculitis?
Konuşmacı (Speaker): Dilek Torun

17:15 - 17:30 Tartışma (Discussion)
 
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
24 Eylül 2021 CUMA (FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B) SALON C (HALL C)
09:00 - 09:30

KONFERANS (CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Session chairs ):
Meltem Pekpak

09:00 - 09:20 Hipertansif kalp yetmezliğinde yeni tedavi seçenekleri
09:00 - 09:20 New treatment options in hypertensive heart failure
Konuşmacı (Speaker): Sinan Aydoğdu

09:20 - 09:30 Tartışma (Discussion

KONFERANS(CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Session chairs) :
Mahmut Yavuz

09:00 - 09:20 Hepatorenal sendrom tedavisinde yenilikler
09:00 - 09:20 Innovations in the treatment of hepatorenal syndrome
Konuşmacı (Speaker): Gülçin Kantarcı

09:20 - 09:30 Tartışma (Discussion
 
09:30 – 10:40

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Hangisinden korkalım ? (Which should we be afraid of?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
M Ali Başçı, Neslihan Seyrek

09:30 - 09:50 Nokturnal Hipertansiyon
09:30 - 09:50 Nocturnal Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Tolga Yıldırım

09:50 - 10:10 İzole Diyastolik Hipertansiyon
09:50 - 10:10 Isolated Diastolic Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Gültekin Gençtoy

10:10 - 10:30
10:10 - 10:30 Isolated Systolic Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Sedat Üstündağ

10:30 - 10:40 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Farklı Periton Diyalizi Uygulamaları (Different Peritoneal Dialysis Applications)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Galip Güz

09:30 - 09:50 Kalp yetmezliğinde periton diyalizi. Nasıl? Ne zaman?
09:30 - 09:50 Peritoneal dialysis in heart failure. How? When?
Konuşmacı (Speaker): Rüya Özelsancak

09:50 - 10:10 Hibrit tedaviler
09:50 - 10:10 Hybrid treatments
Konuşmacı (Speaker): Funda Sağlam

10:10 - 10:30 Akut periton diyalizi uygulamaları
10:10 - 10:30 Acute peritoneal dialysis procedures
Konuşmacı (Speaker): Gökhan Atılgan

10:30 - 10:40 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER - KLİNİK NEFROLOJİ II
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) : Seyhun Kürşat, Sabahat Alışır Ecder

SS-28 - COVID-19 m-RNA BNT162b2 Aşısına Bağlı Acil Hemodiyaliz Gerektiren Akut Tübülointerstisiyel Nefrit Olgusu
Hamad Dheir

SS-29 - Son Dönem Böbrek Hastalarında Parathormon ve İskemi Modifiye Albumin Arasındaki Bağımsız Korelasyon
Ebru Altuntaş

SS-30 - Fokal Segmental Glomerulosklerozda İntrauterin Ortam ve Maternal Faktörlerin Renal Sağkalıma Etkisi
Zeynep Ural

SS-31 - Poliklinik Takipli Kronik Böbrek Hastalarının Hastalıkları ile İlgili Farkındalıklarının ve Bilgilendirilmelerinin Değerlendirilmesi
Bahar Dakiki

SS-32 - Membranöz Lupus Nefritinde Ekzostosin 1/2 Pozitif Ve Negatif Hastalarda Renal Prognostik Belirteçler Farklı mıdır?: Türkiye’de Tek Merkez Deneyimi
Zeynep Ebru Eser

SS-33 - Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında monosit ve lenfositlerdeki Vitamin D reseptör düzeyi ile inflamasyon belirteçleri
Feyza Bora
10:40 - 10:50 ARA (COFFEE BREAK)
10:50 - 11:35 UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Değerini Bildiklerimiz
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Yunus Erdem,
11:35 - 11:45 ARA (COFFEE BREAK)
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU
Bir Kardiyolog Bir Nefrolog: Biraz Lipid Biraz Tansiyon
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Sadi Güleç, Dr. Mustafa Arıcı
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)/ POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS) (PS-35/PS-68)
Oturum Başkanları (Session chairs) : İbrahim Doğan, Burak Sayın
13:30 - 14:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Değişen dünyada hesapta olmayan yeni global riskler (Unexpected new global risks in a changing world)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Taner Çamsarı

13:30 – 13:50 Hava kirliliği kan basıncını artırır mı?
13:30 – 13:50 Does air pollution increases the blood pressure?
Konuşmacı (Speaker): Tekin Akpolat

13:50 – 14:10 İklim değişti, hava kirlendi; böbreğime ne olur?
13:50 – 14:10 The climate has changed, the air is polluted; so what happens to my kidneys?
Konuşmacı (Speaker): Kayser Çağlar

14:10 - 14:15 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HEMODİYALİZ -1 (HEMODIALYSIS -1)
Hemodiyalizde bazı tanıları koyma farklımı?( Do some diagnoses different in hemodialysis?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Neval Duman,Semra Bozfakioğlu

13:30 – 13:50 Bakteriyel enfeksiyon tanısını nasıl koyalım?
13:30 – 13:50 How should we diagnose bacterial infection?
Konuşmacı (Speaker): Meltem Seziş Demirci

13:50 – 14:10 Kardiyak biyomarkerları nasıl yorumlayalım?
13:50 – 14:10 How should we interpret cardiac biomarkers?
Konuşmacı (Speaker): Fatma Ayerden Ebinç

14:10 - 14:15 Tartışma (Discussion)
 
14:15 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Hocalar Poliklinik Yapıyor
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Hakan Karpuz, Dr. Tevfik Ecder, Dr. Mustafa Arıcı
15:00 - 15:15 ARA (COFFEE BREAK)
15:15 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Tevfik Demir
16:00 - 16:15 ARA (COFFEE BREAK)
16:15 - 17:00 UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı:
Dr. Yunus Erdem
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Mine Adaş, Dr. Necla Özer
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
25 Eylül 2021 CUMARTESİ (Saturday, September 25, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
09:00 - 10:15

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KLİNİK NEFROLOJİ - 2 (CLINICAL NEPHROLOGY-2)
Renal progresyonu yavaşlatabilir miyiz? (Can we slow down renal progression?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Enver Hasanoğlu, Nurhan Acar Özdemir

09:00 – 09:20 Polikistik Böbrek Hastalarında renal progresyon
09:00 – 09:20 Renal progression in Polycystic Kidney Patients
Konuşmacı (Speaker): Tevfik Ecder

09:20 – 09:40 Diyabetik hastalarda renal progresyon
09:20 – 09:40 Renal progression in diabetic patients
Konuşmacı (Speaker):Mümtaz Yılmaz

09:40 – 10:00 Ürik asit yüksek KBH hastasında progresyon
09:40 – 10:00 Progression in CKD patients with high uric acid
Konuşmacı (Speaker): Alper Azak

10:00 - 10:15 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HEMODİYALİZ - 2 (HEMODIALYSIS -2)
Günlük pratik konular (Daily practical topics)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Saniye Şen, İbrahim Karayaylalı

09:00 – 09:20 Renal anemide yeni tedaviler ufukta görüldü mü?
09:00 – 09:20 Are new treatments on the horizon for renal anemia?
Konuşmacı (Speaker): Yavuz Yeniçerioğlu

09:20 – 09:40 Ca, P, PTH üçgenini nasıl tedavi edelim?
09:20 – 09:40 How to treat the Ca, P, PTH triangle?
Konuşmacı (Speaker):Yakup Ekmekçi

09:40 – 10:00 Kanamalı hastada diyaliz nasıl olmalı?
09:40 – 10:00 How should dialysis be performed on a bleeding patient?
Konuşmacı (Speaker): Aydın Güçlü

10:00 - 10:15 Tartışma (Discussion)
10:15-10:30 ARA (COFFEE BREAK)
10:30 - 11:15 UYDU SEMPOZYUMU
Prevelansı Yüksek Hastalıklarda Kontrol Nasıl Sağlanır
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Tevfik Ecder, Dr. Okan Sefa Bakıner
11:15 - 12:15

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYON (HYPERTENSİON)
Hedef sadece KB düşürmek mi ? (Is the sole aim just to reduce BP?)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Ayhan Doğukan

11:15 - 11:40 Antihipertansiflerin 24 saatlik KB profiline etkisi
11:15 - 11:40 The effect of antihypertensives on the 24-hour BP profile
Konuşmacı (Speaker): İhsan Ergün

11:40 - 12:05 Hipertansiyonda sempatik aktivasyon artışı
11:40 - 12:05 Sympathetic overdrive in hypertension
Konuşmacı (Speaker): Nurol Arık

12:05 - 12:15 Tartışma (Discussion)

MİNİ- KONFERANSLAR (MINI-CONFERENCES)

KLİNİK NEFROLOJİ-3 (CLINICAL NEPHROLOGY-3)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Ferhan Candan

11:15 - 11:40 Multiple Myelom Nefrolojik hastalık mıdır? Nasıl tedavi edelim?
11:15 - 11:40 Is Multiple Myeloma a Nephrological Disease?How should we treat it?
Konuşmacı (Speaker): Arzu Velioğlu

11:40 - 12:05 HUS; fark ediyor muyuz? Tedavi edebiliyor muyuz?
11:40 - 12:05 Do we notice HUS; Can we treat it?
Konuşmacı (Speaker):Alaaddin Yıldız

12:05 - 12:15 Tartışma (Discussion)
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
13:30 - 14:30

KONFERANS (CONFERENCE)

TRANSPLANTASYON-1 (TRANSPLANTATION-1)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Aydın Türkmen, Hüseyin Töz

13:30 - 13:55 Akut Rejeksiyon; tanıyı nasıl koyalım?
13:30 - 13:55 Acute Rejection; How to diagnose?
Konuşmacı (Speaker): Ülkem Çakır

13:55 - 14:15 Akut Rejeksiyon; nasıl tedavi edelim?
13:55 - 14:15 Acute Rejection; how to treatment?
Konuşmacı (Speaker): Hüseyin Koçak

14:15 - 14:30 Tartışma (Discussion)

KONFERANS (CONFERENCE)

HEMODİYALİZ-3 (HEMODIALYSIS-3)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Fevzi Ersoy, Serhan Tuğlular

13:30 - 13:50 Hemodiyaliz hastasında nutrisyon değerlendirmesi
13:30 - 13:50 Nutritional assessment in hemodialysis patient
Konuşmacı (Speaker): Gülay Kadıoğlu Koçak
13:50-14:30
UYDU SEMPOZYUMU

Hipervolemi Tedavisine Ustaların Bakış Açısı: Torasemid
Oturum Başkanı:
Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı (Speaker): Dr. Tolga Yıldırım
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Gerçeğe Dönüş
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Bülent Altun, Dr. Şükrü Ulusoy
15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:30 - 16:15 UYDU SEMPOZYUMU
Hastalar Kontrol Altında mı?
Hasta Diyete UYDU mu?

Oturum Başkanı (Session chair) :
Dr.İbrahim Karayaylalı
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Fevzi Ersoy
16:15 - 17:00

KONFERANS (CONFERENCE)

YENİ BAKIŞ AÇILARI (NEW PERSPECTIVES)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Yasemin Ertan

16:15 - 16:35 İnflamasyon ve kompleman sistemi; Akut böbrek Hasarından allograft nefropatisine
16:15 - 16:35 Inflammation and the complement system; From acute kidney injury to allograft nephropathy
Konuşmacı (Speaker): Belda Dursun

16:35 - 16:55 Hipertansiyon patogenezinde immunitenin yeri
16:35 - 16:55 The role of immunity in the pathogenesis of hypertension
Konuşmacı (Speaker): Özkan Güngör

16:55 - 17:00 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

TRANSPLANTASYON-2
VERİCİ NE DURUMDA? (WHAT CONDITION IS THE DONOR?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Oğuz Söylemezoğlu, Zerrin Bicik Bahçebaşı

16:15 - 16:35 Canlı Böbrek vericilerinde GFR'yi nasıl hesaplayalım?
16:15 - 16:35 How to calculate GFR in living kidney donors?
Konuşmacı (Speaker): Şebnem Karakan

16:35 - 16:55 Canlı böbrek vericilerinde hipertansiyon ile ilişkili sonlanımlar
16:35 - 16:55 Outcomes associated with hypertension in living kidney donors
Konuşmacı (Speaker): Erhan Tatar

16:55 - 17:00 Tartışma (Discussion)
17:00 - 17:10 ARA (COFFEE BREAK)
17:10 - 17:55 UYDU SEMPOZYUMU
Metabolik Asidoz Tedavisinde Yeni Normal
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Yunus Erdem, Dr. Şükrü Ulusoy
17:55 - 18:00 ARA (COFFEE BREAK)
18:30 - 19:00

ÖDÜL TÖRENİ - DİLEK VE TEMENNİLER (AWARDS CEREMONY – WISHES AND HOPES)
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ (AWARDS OF PRESENTATIONS)

 
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ (LUNCH)
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
26 Eylül 2021 PAZAR (Sunday, SEPTEMBER 26, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
09:00 - 10:00

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

AKILCI İLAÇ OTURUMU
RATIONAL USE OF MEDICINES
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Ülver Derici

Konuşmacı (Speaker): Rahmi Yılmaz, Serpil Müge Değer

09:45 - 10:00 Tartışma (Discussion)
 
10:00 - 10:15 ARA (COFFEE BREAK)
10:15 - 11:00

KONFERANS (CONFERENCE)

23. KONGREDEN AKILDA KALANLAR
MEMORIES FROM THE 23ND CONGRESS
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Yunus Erdem

Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy, Gülsüm Özkan

10:45 - 11:00 Tartışma (Discussion)
 
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti ve Dünya Hipertansiyon Ligi Üyesidir.