TÜRK HİPERTANSİYON ve
                 BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ

Bilimsel Program

23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
22 Eylül 2021 ÇARŞAMBA (WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
15:30 - 16:00

AÇILIŞ TÖRENİ (OPENING CEREMONY)

Doğal afetlerin nefrolojik sonuçları
Nephrological consequences of natural disasters
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Turgay Arınsoy, Yunus Erdem
Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy
 
16:00 - 17:10

SÖZLÜ BİLDİRİLER - HİPERTANSİYON
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) : Ekrem Kara, Ebru Aşcıoğlu

SS-01 - Maskenelenmiş hipertansiyonda hangisi daha önemli? Non-dipping patern mi? Nokturnal hipertansiyon mu?
Ertan Akbay

SS-02 - MicroRNA 21 ve microRNA 155’in Dirençli Hipertansiyon patogenezinde rolü ve aldosteron ile ilişkisi.
Sonat Pınar Kara

SS-03 - Obez Olmayan Hipertansiyon Hastalarında Kan Basıncı ile Epikardiyal Yağ Doku Kalınlığı Arasındaki İlişki
Mehmet Memduh Baş

SS-04 - 24 saatlik kan basıncı profilinde izole diyastolik, izole sistolik ve izole nokturnal hipertansiyon sıklığının ve özelliklerinin değerlendirilmesi.
Nergiz Bayrakcı

SS-05 - “Non-dipper” ve “Dipper” hipertansiyon ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki.
Orhan Özdemir

SS-06 - Ortalama kan basıncı benzer yeni tanı hipertansif hastalarda nabız basıncı ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki.
Orhan Özdemir

SS-07 - Hipertasiyonda Paraaortik Yağ Doku Hacmi ve Böbrekte Histopatolojik Değişikler.
Erhan Tatar
 
17:10 - 17:20 ARA (COFFEE BREAK)
17:20 - 18:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER - COVİD-19
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanı (Session chair) : Betül Öğütmen

SS-08 - COVID-19 Pozitif Kronik Hemodiyaliz Hastalarının Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi.
Tülin Akagün

SS-09 - Kolşisinin Covid-19 hastalarında böbrek fonksiyonu üzerine etkisi.
Yeter Eylül Bayram

SS-10 - Periton Diyalizi hastalarının inaktive SARS-CoV-2 aşısına verdikleri antikor yanıtı hemodiyaliz hastalarından daha yüksektir
Ahmet Murt


Saliha Yıldırım


Gültekin Gençtoy

SS-13 - Covid-19 pnömoni tanısı ile hospitalize edilen hastalarda prognoz ile ilişkili parametreler
Gültekin Gençtoy

SS-14 - Yoğun bakımda izlenen COVID-19 tanılı hastalarda AKI sıklığı ve mortalite ile ilişkisi
Samet Sedef

SÖZLÜ BİLDİRİLER - RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) : Serkan Kahraman, Gülay Ulusal Okyay

SS-15 - Hemodiyaliz Hastalarında Karaciğer Fibrozisi ile Arteriyel Sertlik Arasındaki İlişki
İlyas Öztürk

SS-16 - Periton Diyalizi Hastalarında Serum Longitudinal Kreatinin Düzeylerinin Sağ Kalıma Etkisi
Koray Uludağ

SS-17 - Hemodiyaliz hastalarında Elektrokardiyografide Fragmante QRS varlığının kardiak olay ve mortalite ile ilişkisi
Günkut Arslan

SS-18 - Rejeksiyon durumunun biyokimyasal parametrelerdeki değişim ile ilişkisi
Yasin Öztürk

SS-19 - Periton Diyalizi Programı: Kuzey Kıbrıs Verileri
Simge Bardak

SS-20 - Tünelli diyaliz kateteri ilişkili enfeksiyonlarda metastatik enfeksiyöz komplikasyonlar: Tek merkez deneyimi
Ercan Türkmen

SS-21 - Böbrek Nakli Sonrası 5 Yıllık Takipte Kırık ve Kemik-Mineral Bozukluklarının Retrospektif İncelenmesi
Özlem Kutlu
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE (THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021)
  SALON A (HALL A) SALON B (HALL B) SALON C (HALL C)
08:50 - 09:00

Açılış Konuşması

Konuşmacı (Speaker):
KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Düriye Deren Oygar
   
09:00 - 09:10

BAŞKANDAN MESAJ
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy
   
09:10 - 10:00

KONFERANS (CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Session chairs) : Çetin Turgan, Oktay Karatan

09:10 - 09:30 HT Tanısı Netleşti mi? Konsensus Sağlanabildi mi?

09:10 - 09:30 Has the diagnosis of HT been clarified? Has Consensus Been Achieved?

Konuşmacı (Speaker): Bülent Altun

09:30 - 09:50 Kronik Böbrek Hastalığında Kan Basıncı Yönetimi, Neler Değişti?

09:30 - 09:50 Blood Pressure Management in Chronic Kidney Disease, What Has Changed?

Konuşmacı (Speaker): Celalettin Usalan

09:50 - 10:00 Tartışma (Discussion)
   
10:00 - 10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Sekonder Hiperparatiroidi ve Etelkalsetid
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Tevfik Ecder, Dr. Ülver Derici
10:45 - 11:00 ARA (COFFEE BREAK)
11:00 - 12:10

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYON-1 (HYPERTENSION-1)
Konuşulmayanlar; Tuz- HT-Demans İlişkisi (What is never mentioned- The Salt- HT-Dementia Relationship)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Oktay Oymak, Deniz Aylı

11:00 - 11:20 Tuz ve Demans
11:00 -11:20 The relationship between Salt and Dementia
Konuşmacı (Speaker): Aykut Sifil

11:20 - 11:40 Demans ve Hipertansiyon ilişkisi; Hemde çok yönlü!
11:20 - 11:40 Relationship between Dementia and Hypertension; Really Multi-directional!
Konuşmacı(Speaker): Ender Hür

11.40 - 12.00 Antihipertansifler Demans ve Nörodejeneratif hastalıkları etkiler mi?
11.40 - 12.00 Do antihypertensives affect Dementia and Neurodegenerative Diseases?
Konuşmacı(Speaker): Elif Arı Bakır

12:00 - 12:10 Tartışma (Discussion

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Nefroloji pratiğinde konsultasyon günlüğü
The consultation diary in nephrology practice
Oturum Başkanı (Session chair) :

Gültekin Süleymanlar

11:00 - 11:20 Operasyon öncesi kreatinin yüksek. Ne Yapalım?
11:00 - 11:20 Pre -op creatinine high. What shall we do?
Konuşmacı (Speaker): Sena Ulu

11:20 - 11:40 Operasyon öncesi potasyum dengesi bozuk. Ne yapalım?
11:20 - 11:40 Pre-op potassium is out of balance.What shall we do?
Konuşmacı(Speaker): Funda Sarı

11.40 - 12.00 Operasyon öncesi Sodyum dengesi bozuk. Ne Yapalım?
11.40 - 12.00 Pre-op sodium is out of balance.What shall we do?
Konuşmacı(Speaker): Gülizar Şahin

12:00 - 12:10 Tartışma (Discussion
 
12:10 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)/ POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS) (PS-01/ PS-34)
Oturum Başkanları (Session chairs) : Bennur Esen Atay, Ali Gürel
13:30 - 14:30

Panel
HİPERTANSİYON-2 (HYPERTENSION-2)

Hipertansiyonda gözden kaçanlar! (What gets overlooked in Hypertension!)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Mehmet Şükrü Sever, Ahmet Uğur Yalçın

13:30 - 13:45 Beyaz Önlük Hipertansiyon
13:30 - 13:45 White Coat Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Rüya Mutluay

13.45 - 14.00 Maskeli Hipertansiyon
13.45 - 14.00 Masked Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Nihal Aydemir

14.00 - 14:15 Yüksek Normal Kan Basıncı
14.00 - 14:15 High Normal Blood Pressure
Konuşmacı (Speaker): Beril Akman

14:15 - 14:30 Tartışma (Discussion)

Panel
PANDEMİ (PANDEMIC)

Oturum Başkanları (Session chairs) : Mustafa Arıcı, Ali Rıza Odabaş

13:30 - 13:50 COVİD 19 ve Akut Böbrek Hasarı
13:30 - 13:50 COVID 19 and Acute Kidney Injury
Konuşmacı (Speaker): Caner Çavdar

13:50 - 14:10 COVİD 19 aşıları ve böbrek hastalarında kullanımı
13:50 - 14:10 COVID 19 vaccines and their use in kidney patients
Konuşmacı (Speaker): İftihar Köksal

14.10 - 14.25 Ulusal veriler ışığında HT ve antihipertansif tedavilerin COVİD 19 seyrine etkisi
14.10 - 14.25 The effect of HT and antihypertensive treatments on the course of COVID 19 in the light of national data
Konuşmacı (Speaker): Gülsüm Özkan

14:25- 14:30 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER - KLİNİK NEFROLOJİ I
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) :
Kenan Turgutalp, Zülfükar Yılmaz

SS-22 - Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Serum Salusin α ve β Düzeyinin Subklinik Ateroskleroz İle İlişkisi
Elif Sümeyye Aktı

SS-23 - Kronik Böbrek Hastalığı Olan Yaşlı Hastalarda Mortalite Belirteci: Prognostik Beslenme İndeksi
Dilek Barutçu Ataş

SS-24 - 2020 Elazığ Depremi Kaynaklı Olguların Değerlendirilmesi
Ali Gürel

SS-25 - Hacamata Bağlı Akut Hemodiyaliz Gerektiren Atipik hemolitik Üremik Sendromu; Olgu Sunumu
Musa Pınar

SS-26 - Retroperitoneal fibrozis tanılı hastaların özellikleri, tedavi ve prognozları; 5 olguluk tek merkez deneyimi
Bülent Demirelli

SS-27 - Diyabetik Nefropatili Tip-2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastaların KDIGO-2012 Kronik Böbrek Hastalığı Evresine Göre Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Mehmet Fehim Doğru
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Şükrü Ulusoy, Dr. Bülent Altun
15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:30 - 16:15 UYDU SEMPOZYUMU
Vakalar ile Hiponatremik Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanı:
Dr. İbrahim Karayaylalı
Konuşmacılar (Speakers): Dr. İhsan Ergün
16:15 - 17:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Akıllı ilaçlar Akıllı mı?
Are smart medication smart?
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Mehmet Emin Yılmaz, Saime Paydaş

16:15 – 16:45 Hedefe yönelik kanser tedavilerinin renal yan etkileri
16:15 – 16:45 Renal side effects of targeted cancer therapies
Konuşmacı (Speaker): Hadim Akoğlu

16:45 - 17:15 Kanser hastalarında hipertansiyon yönetimi
16:45 - 17:15 Management of hypertension in cancer patients
Konuşmacı (Speaker): Melda Dilek

17:15 - 17:30 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KLİNİK NEFROLOJİ-1 (CLINICAL NEPHROLOGY-1)
Glomeruler hastalıkların tedavisinde neredeyiz?
Where are we in the treatment of glomerular diseases?
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Kamil Dilek, Bülent Tokgöz

16:15 – 16:35 Membranöz nefropati tanı ve tedavisine yeni bakış
16:15 – 16:35 A new perspective on the diagnosis and treatment of membranous nephropathy
Konuşmacı (Speaker): Savaş Öztürk

16:35 - 16:55 Refrakter lupus tedavisinde ne yapalım?
16:35 - 16:55 What should we do in the treatment of refractory lupus?
Konuşmacı (Speaker): Kübra Kaynar

16:55 - 17:15 Vaskülit tedavisinde yeni ne var?
16:55 - 17:15 What's new in the treatment of vasculitis?
Konuşmacı (Speaker): Dilek Torun

17:15 - 17:30 Tartışma (Discussion)
 
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
24 Eylül 2021 CUMA (FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B) SALON C (HALL C)
09:00 - 09:30

KONFERANS (CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Session chairs ):
Meltem Pekpak

09:00 - 09:20 Hipertansif kalp yetmezliğinde yeni tedavi seçenekleri
09:00 - 09:20 New treatment options in hypertensive heart failure
Konuşmacı (Speaker): Sinan Aydoğdu

09:20 - 09:30 Tartışma (Discussion

KONFERANS(CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Session chairs) :
Mahmut Yavuz

09:00 - 09:20 Hepatorenal sendrom tedavisinde yenilikler
09:00 - 09:20 Innovations in the treatment of hepatorenal syndrome
Konuşmacı (Speaker): Gülçin Kantarcı

09:20 - 09:30 Tartışma (Discussion
 
09:30 – 10:40

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Hangisinden korkalım ? (Which should we be afraid of?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
M Ali Başçı, Neslihan Seyrek

09:30 - 09:50 Nokturnal Hipertansiyon
09:30 - 09:50 Nocturnal Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Tolga Yıldırım

09:50 - 10:10 İzole Diyastolik Hipertansiyon
09:50 - 10:10 Isolated Diastolic Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Gültekin Gençtoy

10:10 - 10:30
10:10 - 10:30 Isolated Systolic Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Sedat Üstündağ

10:30 - 10:40 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Farklı Periton Diyalizi Uygulamaları (Different Peritoneal Dialysis Applications)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Galip Güz

09:30 - 09:50 Kalp yetmezliğinde periton diyalizi. Nasıl? Ne zaman?
09:30 - 09:50 Peritoneal dialysis in heart failure. How? When?
Konuşmacı (Speaker): Rüya Özelsancak

09:50 - 10:10 Hibrit tedaviler
09:50 - 10:10 Hybrid treatments
Konuşmacı (Speaker): Funda Sağlam

10:10 - 10:30 Akut periton diyalizi uygulamaları
10:10 - 10:30 Acute peritoneal dialysis procedures
Konuşmacı (Speaker): Gökhan Atılgan

10:30 - 10:40 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER - KLİNİK NEFROLOJİ II
ORAL PRESENTATIONS

Oturum Başkanları (Session chairs) : Seyhun Kürşat, Sabahat Alışır Ecder

SS-28 - COVID-19 m-RNA BNT162b2 Aşısına Bağlı Acil Hemodiyaliz Gerektiren Akut Tübülointerstisiyel Nefrit Olgusu
Hamad Dheir

SS-29 - Son Dönem Böbrek Hastalarında Parathormon ve İskemi Modifiye Albumin Arasındaki Bağımsız Korelasyon
Ebru Altuntaş

SS-30 - Fokal Segmental Glomerulosklerozda İntrauterin Ortam ve Maternal Faktörlerin Renal Sağkalıma Etkisi
Zeynep Ural

SS-31 - Poliklinik Takipli Kronik Böbrek Hastalarının Hastalıkları ile İlgili Farkındalıklarının ve Bilgilendirilmelerinin Değerlendirilmesi
Bahar Dakiki

SS-32 - Membranöz Lupus Nefritinde Ekzostosin 1/2 Pozitif Ve Negatif Hastalarda Renal Prognostik Belirteçler Farklı mıdır?: Türkiye’de Tek Merkez Deneyimi
Zeynep Ebru Eser

SS-33 - Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında monosit ve lenfositlerdeki Vitamin D reseptör düzeyi ile inflamasyon belirteçleri
Feyza Bora
10:40 - 10:50 ARA (COFFEE BREAK)
10:50 - 11:35 UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Değerini Bildiklerimiz
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Yunus Erdem,
11:35 - 11:45 ARA (COFFEE BREAK)
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU
Bir Kardiyolog Bir Nefrolog: Biraz Lipid Biraz Tansiyon
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Sadi Güleç, Dr. Mustafa Arıcı
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)/ POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS) (PS-35/PS-68)
Oturum Başkanları (Session chairs) : İbrahim Doğan, Burak Sayın
13:30 - 14:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Değişen dünyada hesapta olmayan yeni global riskler (Unexpected new global risks in a changing world)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Taner Çamsarı

13:30 – 13:50 Hava kirliliği kan basıncını artırır mı?
13:30 – 13:50 Does air pollution increases the blood pressure?
Konuşmacı (Speaker): Tekin Akpolat

13:50 – 14:10 İklim değişti, hava kirlendi; böbreğime ne olur?
13:50 – 14:10 The climate has changed, the air is polluted; so what happens to my kidneys?
Konuşmacı (Speaker): Kayser Çağlar

14:10 - 14:15 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HEMODİYALİZ -1 (HEMODIALYSIS -1)
Hemodiyalizde bazı tanıları koyma farklımı?( Do some diagnoses different in hemodialysis?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Neval Duman,Semra Bozfakioğlu

13:30 – 13:50 Bakteriyel enfeksiyon tanısını nasıl koyalım?
13:30 – 13:50 How should we diagnose bacterial infection?
Konuşmacı (Speaker): Meltem Seziş Demirci

13:50 – 14:10 Kardiyak biyomarkerları nasıl yorumlayalım?
13:50 – 14:10 How should we interpret cardiac biomarkers?
Konuşmacı (Speaker): Fatma Ayerden Ebinç

14:10 - 14:15 Tartışma (Discussion)
 
14:15 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Hocalar Poliklinik Yapıyor
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Hakan Karpuz, Dr. Tevfik Ecder, Dr. Mustafa Arıcı
15:00 - 15:15 ARA (COFFEE BREAK)
15:15 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Tevfik Demir
16:00 - 16:15 ARA (COFFEE BREAK)
16:15 - 17:00 UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı:
Dr. Yunus Erdem
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Mine Adaş, Dr. Necla Özer
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
25 Eylül 2021 CUMARTESİ (Saturday, September 25, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
09:00 - 10:15

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KLİNİK NEFROLOJİ - 2 (CLINICAL NEPHROLOGY-2)
Renal progresyonu yavaşlatabilir miyiz? (Can we slow down renal progression?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Enver Hasanoğlu, Nurhan Acar Özdemir

09:00 – 09:20 Polikistik Böbrek Hastalarında renal progresyon
09:00 – 09:20 Renal progression in Polycystic Kidney Patients
Konuşmacı (Speaker): Tevfik Ecder

09:20 – 09:40 Diyabetik hastalarda renal progresyon
09:20 – 09:40 Renal progression in diabetic patients
Konuşmacı (Speaker):Mümtaz Yılmaz

09:40 – 10:00 Ürik asit yüksek KBH hastasında progresyon
09:40 – 10:00 Progression in CKD patients with high uric acid
Konuşmacı (Speaker): Alper Azak

10:00 - 10:15 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HEMODİYALİZ - 2 (HEMODIALYSIS -2)
Günlük pratik konular (Daily practical topics)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Saniye Şen, İbrahim Karayaylalı

09:00 – 09:20 Renal anemide yeni tedaviler ufukta görüldü mü?
09:00 – 09:20 Are new treatments on the horizon for renal anemia?
Konuşmacı (Speaker): Yavuz Yeniçerioğlu

09:20 – 09:40 Ca, P, PTH üçgenini nasıl tedavi edelim?
09:20 – 09:40 How to treat the Ca, P, PTH triangle?
Konuşmacı (Speaker):Yakup Ekmekçi

09:40 – 10:00 Kanamalı hastada diyaliz nasıl olmalı?
09:40 – 10:00 How should dialysis be performed on a bleeding patient?
Konuşmacı (Speaker): Aydın Güçlü

10:00 - 10:15 Tartışma (Discussion)
10:15-10:30 ARA (COFFEE BREAK)
10:30 - 11:15 UYDU SEMPOZYUMU
Prevelansı Yüksek Hastalıklarda Kontrol Nasıl Sağlanır
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Tevfik Ecder, Dr. Okan Sefa Bakıner
11:15 - 12:15

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYON (HYPERTENSİON)
Hedef sadece KB düşürmek mi ? (Is the sole aim just to reduce BP?)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Ayhan Doğukan

11:15 - 11:40 Antihipertansiflerin 24 saatlik KB profiline etkisi
11:15 - 11:40 The effect of antihypertensives on the 24-hour BP profile
Konuşmacı (Speaker): İhsan Ergün

11:40 - 12:05 Hipertansiyonda sempatik aktivasyon artışı
11:40 - 12:05 Sympathetic overdrive in hypertension
Konuşmacı (Speaker): Nurol Arık

12:05 - 12:15 Tartışma (Discussion)

MİNİ- KONFERANSLAR (MINI-CONFERENCES)

KLİNİK NEFROLOJİ-3 (CLINICAL NEPHROLOGY-3)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Ferhan Candan

11:15 - 11:40 Multiple Myelom Nefrolojik hastalık mıdır? Nasıl tedavi edelim?
11:15 - 11:40 Is Multiple Myeloma a Nephrological Disease?How should we treat it?
Konuşmacı (Speaker): Arzu Velioğlu

11:40 - 12:05 HUS; fark ediyor muyuz? Tedavi edebiliyor muyuz?
11:40 - 12:05 Do we notice HUS; Can we treat it?
Konuşmacı (Speaker):Alaaddin Yıldız

12:05 - 12:15 Tartışma (Discussion)
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
13:30 - 14:30

KONFERANS (CONFERENCE)

TRANSPLANTASYON-1 (TRANSPLANTATION-1)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Aydın Türkmen, Hüseyin Töz

13:30 - 13:55 Akut Rejeksiyon; tanıyı nasıl koyalım?
13:30 - 13:55 Acute Rejection; How to diagnose?
Konuşmacı (Speaker): Ülkem Çakır

13:55 - 14:15 Akut Rejeksiyon; nasıl tedavi edelim?
13:55 - 14:15 Acute Rejection; how to treatment?
Konuşmacı (Speaker): Hüseyin Koçak

14:15 - 14:30 Tartışma (Discussion)

KONFERANS (CONFERENCE)

HEMODİYALİZ-3 (HEMODIALYSIS-3)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Fevzi Ersoy, Serhan Tuğlular

13:30 - 13:50 Hemodiyaliz hastasında nutrisyon değerlendirmesi
13:30 - 13:50 Nutritional assessment in hemodialysis patient
Konuşmacı (Speaker): Gülay Kadıoğlu Koçak
13:50-14:30
UYDU SEMPOZYUMU

Hipervolemi Tedavisine Ustaların Bakış Açısı: Torasemid
Oturum Başkanı:
Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı (Speaker): Dr. Tolga Yıldırım
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Gerçeğe Dönüş
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Bülent Altun, Dr. Şükrü Ulusoy
15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:30 - 16:15 UYDU SEMPOZYUMU
Hastalar Kontrol Altında mı?
Hasta Diyete UYDU mu?

Oturum Başkanı (Session chair) :
Dr.İbrahim Karayaylalı
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Fevzi Ersoy
16:15 - 17:00

KONFERANS (CONFERENCE)

YENİ BAKIŞ AÇILARI (NEW PERSPECTIVES)
Oturum Başkanı (Session chair) :
Yasemin Ertan

16:15 - 16:35 İnflamasyon ve kompleman sistemi; Akut böbrek Hasarından allograft nefropatisine
16:15 - 16:35 Inflammation and the complement system; From acute kidney injury to allograft nephropathy
Konuşmacı (Speaker): Belda Dursun

16:35 - 16:55 Hipertansiyon patogenezinde immunitenin yeri
16:35 - 16:55 The role of immunity in the pathogenesis of hypertension
Konuşmacı (Speaker): Özkan Güngör

16:55 - 17:00 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

TRANSPLANTASYON-2
VERİCİ NE DURUMDA? (WHAT CONDITION IS THE DONOR?)
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Oğuz Söylemezoğlu, Zerrin Bicik Bahçebaşı

16:15 - 16:35 Canlı Böbrek vericilerinde GFR'yi nasıl hesaplayalım?
16:15 - 16:35 How to calculate GFR in living kidney donors?
Konuşmacı (Speaker): Şebnem Karakan

16:35 - 16:55 Canlı böbrek vericilerinde hipertansiyon ile ilişkili sonlanımlar
16:35 - 16:55 Outcomes associated with hypertension in living kidney donors
Konuşmacı (Speaker): Erhan Tatar

16:55 - 17:00 Tartışma (Discussion)
17:00 - 17:10 ARA (COFFEE BREAK)
17:10 - 17:55 UYDU SEMPOZYUMU
Metabolik Asidoz Tedavisinde Yeni Normal
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Yunus Erdem, Dr. Şükrü Ulusoy
17:55 - 18:00 ARA (COFFEE BREAK)
18:30 - 19:00

ÖDÜL TÖRENİ - DİLEK VE TEMENNİLER (AWARDS CEREMONY – WISHES AND HOPES)
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ (AWARDS OF PRESENTATIONS)

 
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ (LUNCH)
23.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
23 th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
26 Eylül 2021 PAZAR (Sunday, SEPTEMBER 26, 2021)
SALON A (HALL A) SALON B (HALL B)
09:00 - 10:00

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

AKILCI İLAÇ OTURUMU
RATIONAL USE OF MEDICINES
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Ülver Derici

Konuşmacı (Speaker): Rahmi Yılmaz, Serpil Müge Değer

09:45 - 10:00 Tartışma (Discussion)
 
10:00 - 10:15 ARA (COFFEE BREAK)
10:15 - 11:00

KONFERANS (CONFERENCE)

23. KONGREDEN AKILDA KALANLAR
MEMORIES FROM THE 23ND CONGRESS
Oturum Başkanları (Session chairs) :
Yunus Erdem

Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy, Gülsüm Özkan

10:45 - 11:00 Tartışma (Discussion)